WATCH BP OFFICE ABI – Máy đo huyết áp tứ chi

Máy đo huyết áp Microlife Watch BP Office ABI là thiết bị đo huyết áp chuyên nhiệp. Thiết kế độc đáo thuận tiện, đo được huyết áp đồng thời cả hai, đánh giá chênh lệch huyết áp hai cánh tay.

Được khuyến nghị bởi NHS – Viện Nghiên cứu Quốc gia về Sức khỏe và Lâm sàng Anh Quốc*