Tự theo dõi huyết áp tại nhà

Phần mềm BP Analyzer+

Dành cho Windows

Tải về

Ngôn ngữ

Phiên bản

Dung lượng

Hệ điều hành

17.47 MB
WIN 7/8/10

Phần mềm BP Analyzer

Dành cho Windows

Tải về

Ngôn ngữ

Phiên bản

Dung lượng

Hệ điều hành

30.42 MB
WIN 7/8/10

Phần mềm BP Analyzer

Dành cho Mac

Tải về

Ngôn ngữ

Phiên bản

Dung lượng

Hệ điều hành

2.49 MB
Mac 10.14 or new
2.49 MB
Mac 10.14 or new

Ứng dụng Connected Health+

Tải trên Appstore / Google Play

Tải về

Ngôn ngữ

Phiên bản

Dung lượng

Hệ điều hành

16 MB
40.6 MB

Phần mềm chuyên dụng

Phần mềm WatchBP Analyzer (2G)

Các biến thể của WatchBP Office: WatchBP Office 2G; WatchBP Office Vascular;
WatchBP Office ABI, WatchBP Office AFIB; tất cả các biến thể WatchBP O3.

Tải về

Ngôn ngữ

Phiên bản

Dung lượng

Hệ điều hành

114.75 MB
WIN 7/8/10

WatchBP O3 AFIB & Ambulatory

Dành cho Windows

Tải về

Ngôn ngữ

Phiên bản

Dung lượng

Hệ điều hành

23.31 MB
WIN 7/8/10

WatchBP Office (AFIB, ABI & Central)

Dành cho Windows

Tải về

Ngôn ngữ

Phiên bản

Dung lượng

Hệ điều hành

28.41 MB
WIN 7/8/10

WatchBP Home | Home A

Dành cho Windows

Tải về

Ngôn ngữ

Phiên bản

Dung lượng

Hệ điều hành

21.33 MB
WIN 7/8/10

Ứng dụng WatchBP Home A

Tải trên AppStore

Tải về

Ngôn ngữ

Phiên bản

Dung lượng

Hệ điều hành

14.4 MB